« Nov 17, 2021 »

George, my chameleon

by Maya Ivanov


Motorola G Power
1/60 sec
f1.7
0.0 EV
4.0 mm
ISO 134